TNPSC ETHIRCHOL இலக்கணம் எதிர்ச்சொல் அறிக

0
1872
tnpsc-ethirchol
tnpsc-ethirchol

இலக்கணம் எதிர்ச்சொல் அறிக

ஒரு சொல்லின் எதிர்மறையான பொருளை குறிக்கும் சொல் எதிர்சொல் எனப்படும் . இரண்டு சொற்களும் எதிர்மறையான பண்புகளை கொண்டிருக்கும்.

எ.கா :
இரவு – பகல்
துன்பம் – இன்பம்

எதிர்ச்சொற்கள் பின்வருமாறு :

 • அகம் X புறம்
 • அகவல் X கிட்டுதல்
 • அஞ்சுதல் X அஞ்சாமை
 • அடி X நுனி
 • அடிமை X சுதந்திரம்
 • அடைத்தல் X திறத்தல்
 • அண்மை X சேய்மை
 • அண்மை X தொலைவு, சேய்மை
 • அமர்ந்து X எழுந்து
 • அமுதம் X நஞ்சு
 • அமைதி X ஆரவாரம்
 • அமைதி X குழப்பம்
 • அரிது X எளிது
 • அருகு X பெருகு
 • அருள் X மருள்
 • அல் X இரவு
 • அல்லும் X பகலும்
 • அவ்விடம் X இவ்விடம்
 • அழித்தல் X ஆக்கல்
 • அளித்தார் X பறித்தார்
 • அறப்போர் X மறப்போர்
 • அறம் X மறம்
 • அற்றகுளம் X அறாதகுளம்
 • அற்றை X இற்றை
 • அன்பான X அன்பற்ற
 • அன்பு X பகை
 • ஆக்கம் X கேடு
 • ஆகாது X போகாது
 • ஆகும் X ஆகாது
 • ஆசை X நிராசை
 • ஆடவர் X பெண்டிர்
 • ஆடுஉ X மகடுஉ
 • ஆண்டார் X அடிமை
 • ஆண்டான் X அடிமை
 • ஆண்டு X ஈண்டு
 • ஆதி X அந்தம்
 • ஆழ X மிதப்ப

 • இகழ்ச்சி X புகழ்ச்சி
 • இடும்பை X இன்பம்
 • இணை X பிரி
 • இணைந்தது X பிரிந்தது
 • இம்மை X மறுமை
 • இயற்கை X செயற்கை
 • இயன்ற X இயலாத
 • இரவலர் X புரவலர்
 • இரவு X பகல்
 • இரும்பை X இன்பம்
 • இல்லை X உண்டு
 • இல்லை X உண்டு
 • இழந்தமை X பெற்றமை
 • இழப்பு X ஆதாயம்
 • இழப்பு X ஆதாயம்
 • இளமை X முதுமை
 • இறுக்கம் X தளர்வு
 • இறுதி X தொடக்கம்
 • இன்சொல் X வன்சொல்
 • இன்பம் X துன்பம்
 • இன்னா X இனிய
 • இனிய X இன்னாத
 • ஈதல் X ஏற்றல்
 • ஈரம் X வறட்சி
 • உடன்பாடு X மாறுபாடு
 • உத்தமர் X அதமர்
 • உத்தமன் X அதமன்
 • உயர்வு X தாழ்வு
 • உரிமை X அடிமை
 • உருவம் X அருவம்
 • உள்பொருள் X வெளிப்பொருள்
 • உள்ளது X இல்லது
 • உள்ளரங்கம் X வெளியரங்கம்
 • உறங்கு X விழி
 • உறங்கு X விழி
 • உறவு X அயல்
 • உற்றுழிவு X உறாவுழி
 • எட்டா X எட்டும்
 • எந்தை X நொந்தை
 • எழுச்சி X வீழ்ச்சி
 • எழுச்சி X வீழ்ச்சி
 • எளிது X அரிது
 • ஏழை X பணக்காரர்
 • ஏற்றம் X இறக்கம்
 • ஏறி X இறக்கி
 • ஓங்கிய X தாழ்ந்த
 • ஓங்குதல் X ஒடுங்குதல்
 • ஓடுமீன் X உறுமீன்
 • ஒதுக்கி X சேர்த்து
 • ஓய்வு X உழைப்பு
 • ஒருமை X பன்மை
 • ஒழிக X தளர்க
 • ஒழுங்காக X ஒழுங்கின்றி
 • ஒளி X இருள்
 • ஒற்றுமை X வேற்றுமை

 • கஞ்சம் X தாராளம்
 • கடுவன் X மந்தி
 • கலக்கம் X தெளிவு
 • கவனம் X மறதி
 • களிப்பு X எரிச்சல்
 • களிப்பு X துயரம்
 • காக்க X விடுக
 • காலம் X அகாலம்
 • கீழைநாடு X மேலைநாடு
 • குடியரசு X முடியரசு
 • குடியரசு X முடியரசு
 • குணம் X குற்றம்
 • குமரன் X குமரி
 • குழி X மேடு
 • குழு X தனி
 • குறைவு X நிறைவு
 • கூடி X பிரிந்து
 • கொள் X கொடு
 • சஞ்சலம் X துணிவு
 • சத்ரு X நண்பன்
 • சாக்கிரதை X அசாக்கிரதை
 • சாந்தம் X உக்கிரம்
 • சிறப்பு X இழிவு
 • சிற்றரசர் X பேரரசர்
 • சிற்றாறு X பேராறு
 • சிற்றாறு X பேராறு
 • சிற்றுார் X பேரூர்
 • சிறியவர் X பெரியவர்
 • சுருக்கம் X விரிவு
 • செங்கோல் X கொடுங்கோல்
 • செம்மை X கருமை
 • செய்வோம் X செய்யோம்
 • செல்வர் X ஏழை
 • செல்வர் X வறியவர்
 • செல்வீர் X செல்லாதீர்
 • சொந்தம் X அந்நியம்
 • சொல்லுக X சொல்லற்க
 • சோம்பல் X சுறுசுறுப்பு
 • செளக்கியம் X அசெளக்கியம்
 • தக்கவழி X தகாதவழி
 • தட்பம் X எளிமை
 • தட்பம் X வெட்பம்
 • தண்மை X வெம்மை
 • தந்தை X தாய்
 • தமயன் X தமக்கை
 • தமர் X பிறர்
 • தலைவர் X தொண்டர்
 • தலைவர் X தொண்டர்
 • தவறு X சரி
 • தள்ளுதல் X தள்ளாமை
 • தளிர் X சருகு
 • தன்னலம் X பிறர்நலம்
 • தனிமை X குழு
 • திண்மம் X நீர்மம்
 • திண்மை X மென்மை
 • தீது X நன்று
 • தீயவர் X நல்லவர்
 • துன்பம் X இன்பம்
 • தூய்மை X மாசு
 • தூயவன் X தூயவள்
 • தூயன் X வீராங்கனை

 • தேய்ந்து X வளர்ந்து
 • தொகுத்து X பகுத்து
 • தொடக்கம் X முடிவு
 • தொண்மை X புதுமை
 • தொன்மை X புதுமை
 • தோன்றியது X மறைந்தது
 • தோன்று X மறைய
 • நஞ்சு X அமிர்தம்
 • நட்பு X பகை
 • நண்பர் X பகைவர்
 • நண்பன் X பகைவன்
 • நம்பி X நங்கை
 • நல்லறிவு X தியறிவு
 • நல்லார் X அல்லார்
 • நற்குணம் X திக்குணம்
 • நன்மை X தீமை
 • நாற்றம் X துர்நாற்றம்
 • நீக்குதல் X இணைத்தல்
 • நீங்க X சேர
 • நீண்ட X குறுகிய
 • நீண்டு X குறுகி
 • நீதி X அநீதி
 • நுண்மை X பருமை
 • நோதல் X தணிதல்
 • பகட்டு X எளிமை
 • பகுத்து X தொகுத்து
 • பருத்தல் X சிறுத்தல்
 • பழம் X காய்
 • பழம்பாடல் X புதுப்பாடல்
 • பழமை X புதுமை
 • பழமொழி X புதுமொழி
 • பழி X புகழ்
 • பளபளப்பு X சொரசொரப்பு
 • பள்ளம் X மேடு
 • பறந்தார் X மறைந்தார்
 • பற்பல X சிற்சில
 • பற்றி X விடுத்து
 • பனையளவு X திணையளவு
 • பாவம் X புண்ணியம்
 • பிரிந்து X சேர்ந்து
 • பிழை X திருத்தம்
 • பிறந்தார் X மறைந்தார்
 • பிறப்பு X இறப்பு
 • பின்னர் X முன்னர்
 • புகழ்ச்சி X இகழ்ச்சி
 • புதிய X பழைய
 • புதுமை X பழமை
 • பெரியவர் X சிறியவர்
 • பெருகி X சுருங்கி
 • பெருகி X சுருங்கி
 • பெருந்தொகை X சிறுதொகை
 • பெரும்பான்மை X சிறுபான்மை
 • பெருமை X சிறுமை
 • பெற்றமை X இழந்தமை
 • பேதை X மேதை
 • பொய் X மெய்
 • போற்றி X தூற்றி
 • போற்று X தூற்று

 • மகிழ்ச்சி X துயரம்
 • மகிழ்ச்சி X வருத்தம்
 • மருள் X தெருள்
 • மலர்தல் X கூம்புதல்
 • மற X நினை
 • மன்னிப்பு X தண்டிப்பு
 • மாறுபட்டு X ஒன்றுபட்டு
 • மிகுதி X குறைவு
 • முடியும் X முடியாத
 • முதன்மை X இறுதி
 • முதுகலை X இளங்கலை
 • முற்பகல் X பிற்பகல்
 • முன் X பின்
 • முனிவு X கணிவு
 • மூத்த X இளைய
 • மூதேவி X சீதேவி
 • மேதை X பேதை
 • மேலே X கீழே
 • மேலை X கீழை
 • மேற்கொள்க X கைவிடுக
 • மேன்மை X கீழ்மை
 • வடக்கு X தெற்கு
 • வடநாடு X தென்னாடு
 • வடமொழி X தென்மொழி
 • வருந்த X மகிழ
 • வழுத்தல் X இகழ்தல்
 • வளர்ச்சி X தளர்ச்சி
 • வளர்ந்து X தளர்ந்து
 • வளருதல் X தேய்தல்
 • வளைத்தல் X நிமிர்த்தல்
 • வாங்கல் X விற்றல்
 • வாடுதல் X தழைத்தல்
 • வாழ்த்தல் X துாற்றல்
 • வாழ்வு X தாழ்வு
 • விருப்பு X வெறுப்பு
 • விரைவு X தாமதம்
 • விழைந்தார் X வெறுத்தார்
 • வீரம் X கோழை
 • வெற்றமை X இழந்தமை
 • வெற்றி X தோல்வி
 • வென்று X தோற்று
 • வேண்டும் X வேண்டாம்
 • வேறுபாடு X ஒருமைப்பாடு

READ HERE  TNPSC பொதுத்தமிழ் – ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here